Δημόσια μειοδοτική δημοπρασία εύρεσης ακινήτου προς μίσθωση, προκειμένου να λειτουργήσει ως χώρος στάθμευσης οχημάτων

23 Αυγούστου 2016 13:12

Ο Δήμαρχος Πάρου προκηρύσσει: δημόσια μειοδοτική δημοπρασία εύρεσης ακινήτου έκτασης έως 5000 μ2 στην περιοχή Αλυκή της Δημοτικής Κοινότητας Αγκαιριάς προς χρήση στάθμευσης οχημάτων. Η διάρκεια της μετά από δημοπρασία μίσθωσης ορίζεται στα δύο (2) έτη.

Άρθρο 1. Η δημοπρασία θα είναι δημόσια μειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 270/1981.

Α. Εκδήλωσης ενδιαφέροντος.
Οι προσφορές ενδιαφέροντος κατατίθενται στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία, στην υπηρεσία Πρωτοκόλλου.
Για την έναρξη της εντός εικοσαήμερης προθεσμίας υποβολής των προσφορών λαμβάνεται υπόψη η τελευταία δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης. (ν.3548/2007).
Καταλυτική ημερομηνία κατάθεσης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 5η Σεπτεμβρίου 2016 ημέρα Δευτέρα.

Ο φάκελος προσφοράς ενδιαφέροντος θα περιλαμβάνει:
Αίτηση συμμετοχής με την οποία θα γίνεται λεπτομερής περιγραφή του ακινήτου (θέση, έκταση καθώς και οποιαδήποτε άλλα χαρακτηριστικά του).
Δημοτική και φορολογική ενημερότητα, Τίτλους ιδιοκτησίας, Τοπογραφικό διάγραμμα, Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86 με το περιεχόμενο της οποίας θα βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για την εκμίσθωση του προσφερόμενου ακινήτου καθώς και ότι ο ενδιαφερόμενος έχει λάβει γνώση των όρων της δημοπρασίας και τους αποδέχεται πλήρως.

Β. Διενέργεια δημοπρασίας
Η Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων, η οποία ορίστηκε με την αρ. 247/2016 (ΑΔΑ:ΨΒΟ2ΩΞΓ-05Π ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα παραλάβει τις αιτήσεις συμμετοχής και μετά από επιτόπια έρευνα κρίνει περί της καταλληλότητας των προσφερόμενων ακινήτων και περί της πληρότητας αυτών όσον αφορά τους όρους της οικείας διακήρυξης.
Συντάσσει σχετική έκθεση, εντός δέκα (10) ημερών από της λήψεως των προσφορών.
Στην περίπτωση αποκλεισμού ενός ακινήτου, οι λόγοι αιτιολογούνται επαρκώς.

Η επιτροπή δημοπρασιών για την μίσθωση και την εκμίσθωση ακινήτων - όπως αυτή συγκροτήθηκε - κατόπιν του από 19-01-2016 πρακτικού διενέργειας δημόσιας κλήρωσης - με την αρ. 49/2016 (ΑΔΑ:ΩΤ7ΛΩΞΓ-ΙΒ6) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, και συμπληρώθηκε με την αρ.148/2016 (ΑΔΑ:ΩΗΥ4ΩΞΓ-ΤΒΗ) απόφασή του,
θα διεξάγει τη δημοπρασία, σε ημέρα και ώρα που θα ορίσει ο Δήμαρχος καλώντας να λάβουν μέρος σε αυτή μόνο εκείνοι, των οποίων τα ακίνητα κρίθηκαν κατάλληλα (αρ.3 και παρ.4 του αρ.5 του ΠΔ 270/1981).
Για να γίνει κάποιος δεκτός και να συμμετάσχει στην δημοπρασία, θα πρέπει να καταθέσει ως εγγύηση, στην επιτροπή διενέργειας της δημοπρασίας, γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων ή εγγυητική Επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ποσού ίσου προς το 5% επί της ετήσιας προσφοράς.

Η εγγύηση επιστρέφεται σε εκείνον τον οποίο κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης, στους δε υπόλοιπους συμμετέχοντες μέσα σε πέντε ημέρες από την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, ήτοι της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Κατά τη διενέργεια της δημοπρασίας συντάσσεται πρακτικό το οποίο μετά τη λήξη της δημοπρασίας υπογράφεται από την επιτροπή και το μειοδότη.
Άρθρο 2. Το προς μίσθωση ακίνητο πρέπει να έχει εύκολη οδική επικοινωνία με το δημόσιο δρόμο, η θέση και μορφή του να το καθορίζουν κατάλληλο για χώρο για τον οποίο μισθώθηκε και με δεδομένο ότι θα εξασφαλίζονται οι νόμιμοι όροι και προδιαγραφές.
Άρθρο 3. Ημερομηνία έναρξης της μίσθωσης ορίζεται η ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης.
Άρθρο 4. Το μίσθωμα θα καταβάλλεται ανά δεδουλευμένο τρίμηνο μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων.
Άρθρο 5. Αν κάποιος μειοδοτεί για λογαριασμό άλλου, οφείλει να δηλώσει αυτό στην
επιτροπή της δημοπρασίας πριν την έναρξη του διαγωνισμού και να καταθέσει νόμιμο
πληρεξούσιο για το σκοπό αυτό.
Άρθρο 6. Κάθε προσφορά είναι υποχρεωτική για τον μειοδότη, η υποχρέωση αυτή δε, μεταβαίνει αλληλοδιαδόχως από τον πρώτο στους ακόλουθους και επιβαρύνει οριστικά τον τελευταίο.
Άρθρο 7. Οι τελευταίοι μειοδότες δεν αποκτούν δικαίωμα αποζημίωσης από τη μη έγκριση των πρακτικών δημοπρασίας από την Οικονομική Επιτροπή.
Άρθρο 8. Ο τελευταίος μειοδότης υποχρεούται όπως εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση (ενεργείται με αποδεικτικό παραλαβής) της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης του αποτελέσματος και κατακύρωσης της δημοπρασίας, να προσέλθει για τη σύνταξη και υπογραφή της σύμβασης.
Στην περίπτωση μη προσέλευσης η εγγύηση που κατέβαλε καταπίπτει υπέρ του Δήμου.
Εφόσον υφίσταται έτερος μειοδότης η δημοπρασία κατακυρώνεται σε αυτόν και καλείται κατά τον ίδιο τρόπο προς υπογραφή.
Σε περίπτωση μη υπάρξεως άλλων μειοδοτών ενεργείται αναπλειστηριασμός εις βάρος του πρώτου μειοδότη ο οποίος ευθύνεται για το μεγαλύτερο τυχόν οικονομικό αποτέλεσμα της δημοπρασίας από αυτό της προηγούμενης.

Ο εκμισθωτής (τελευταίος μειοδότης) παραλαμβάνει το υπογεγραμμένο συμφωνητικό και μέχρι τη λήξη του επόμενου μήνα - από την ημερομηνία της υπογραφής του - προσκομίζει απόδειξη υποβολής δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών.
Άρθρο 9. Το προσφερόμενο ακίνητο παραδίδεται προς χρήση, από την υπογραφή της σύμβασης (και από τα δύο συμβαλλόμενη μέρη) καθώς και με τη σύνταξη του σχετικού πρακτικού παραλαβής.
Άρθρο 10. Ο μισθωτής υποχρεούται να διατηρεί και να διαφυλάσσει την κατοχή του μισθίου, τις υπέρ αυτού δουλείες, τα όρια αυτού και εν γένει το μίσθιο σε καλή κατάσταση, προστατεύοντας αυτό απέναντι σε κάθε καταπάτηση, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 11. Ο Δήμος έχει το δικαίωμα να κάνει οποιαδήποτε διαμόρφωση κρίνει σκόπιμη προκειμένου να είναι δυνατή η λειτουργία της χρήσης για την οποία μισθώθηκε.
Στο ακίνητο θα τοποθετηθούν, σχετικές με τη χρήση του χώρου, ενδεικτικές πινακίδες.
Άρθρο 12. Κάθε τέλος που έχει σχέση με τη μίσθωση και βαρύνει κατά το νόμο το μισθωτή θα καταβάλλεται από αυτόν.
Άρθρο 13. Ο μισθωτής υποχρεούται με την λήξη της μίσθωσης, να παραδώσει το μίσθιο στην κατάσταση στην οποία το παρέλαβε, διαφορετικά ευθύνεται σε αποζημίωση.
Άρθρο 14. Σιωπηρή αναμίσθωση, ως και υπεκμίσθωση του μισθίου από τον μισθωτή απαγορεύεται απολύτως.
Άρθρο 15. Ο Δήμος θα μπορεί να εγκαταλείψει το μίσθιο πριν λήξει η μίσθωση, εφόσον δεν συντρέχουν οι λόγοι για τους οποίους αρχικά μισθώθηκε, αφού προηγουμένως ενημερώσει τον εκμισθωτή ένα μήνα πριν.
Άρθρο 16. Το μίσθωμα υπόκειται στις εκάστοτε κρατήσεις.
Άρθρο 17. Δημοσίευση Διακήρυξης
Η διακήρυξη θα αναρτηθεί με φροντίδα του Δημάρχου τουλάχιστον δέκα ημέρες πριν την διενέργεια της δημοπρασίας με τοιχοκόλληση αντιγράφου αυτής: στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού καταστήματος στην Παροικία καθώς και των γραφείων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου Πάρου, στο δημοσιότερο μέρος της έδρας του Δήμου
(Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών Παροικίας και Ναούσης).

Περίληψη της διακήρυξης θα δημοσιευθεί σε μία εβδομαδιαία και δύο ημερήσιες νομαρχιακές εφημερίδες (ν.3548/2007 άρθρο 3) την 25η Αυγούστου 2016 ημέρα Πέμπτη, θα αναρτηθεί στο Δικτυακό τόπο του προγράμματος Διαύγεια και στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάρου:www.paros.gr.
Θα αποσταλεί με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στον Τοπικό Τύπο.

Άρθρο 18. Τα έξοδα δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης θα βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη που θα αναδειχθεί με την απόφαση έγκρισης των πρακτικών της δημοπρασίας.
Άρθρο 19. Επιτρέπεται η υποβολή ενστάσεων κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής ενδιαφερομένου σ' αυτόν, μόνο από έτερο ενδιαφερόμενο που συμμετέχει στο διαγωνισμό ή αποκλείστηκε απ' αυτόν.
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της επιτροπής διενέργειας της δημοπρασίας μέχρι την επόμενη εργάσιμη ημέρα από τη διενέργεια του.
Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισμού.
Η επιτροπή υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότησή της στην Οικονομική Επιτροπή που αποφαίνεται τελικά.
Άρθρο 20. Η διενέργεια της δημοπρασίας διέπεται από τις διατάξεις του ν. 3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» και του Π.Δ. 270/1981 «Περί καθορισμού των οργάνων, της διαδικασίας και των όρων διενέργειας δημοπρασιών περί εκποίησης ή εκμίσθωσης πραγμάτων των δήμων και κοινοτήτων».
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής κατακυρώνεται το αποτέλεσμα της δημοπρασίας σε αυτόν που πρόσφερε τη χαμηλότερη τιμή για το προς μίσθωση ακίνητό του.

Η απόφαση κατακύρωσης αποστέλλεται στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας μαζί με όλο το σχετικό φάκελο.

Εφόσον δεν εκδηλωθεί ενδιαφέρον κατά τη δημοπρασία, μπορεί με αιτιολογημένη απόφαση του Συμβουλίου, η οποία λαμβάνεται με την απόλυτη πλειοψηφία (50%+1) του συνόλου των μελών, η μίσθωση να γίνει με απευθείας ανάθεση (άρθ.194 του ν.3464/2006).

Πληροφόρηση ενδιαφερομένων
Πληροφορίες για τη δημοπρασία παρέχονται από τον αρμόδιο υπάλληλο του Δήμου Πάρου, κ. Δημήτριο Αντωνόπουλο στο τηλέφωνο: 2284360123 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

Ο Δήμαρχος Πάρου

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos