Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

04 Ιουνίου 2020 17:16

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α' 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)


Καλείσθε την 09η Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 09:30π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Τετάρτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Δεύτερη αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 του Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Π.Α. Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Συμπλήρωση της με αρ. 65/2020 (ΑΔΑ:ΩΙ40ΩΞΓ-ΛΜ8) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Θέμα 4ο Απαλλαγή επιχειρήσεων από :1. το ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού(παρ. 1 του άρθρου 1 του Ν. 25/1975 ΦΕΚ Α΄ 74) 2. τα τέλη κοινοχρήστων

Θέμα 5ο Αντάλλαγμα παραχώρησης απλής χρήσης αιγιαλού και παραλίας(απευθείας ή κατόπιν δημοπρασίας)

Θέμα 6ο Έγκριση δόσεων βάσει του πίνακα στοχοθεσίας της ΚΔΕΠΑΠ έτους 2020 σχετικά με την με αε.79/2020(ΑΔΑ:6ΛΗΥΩΞΓ-ΠΛ7) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου.

Θέμα 7ο Αίτηση χορήγησης βεβαίωσης για την τήρηση του διπλογραφικού συστήματος λογιστικής παρακολούθησης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.).

Θέμα 8ο Συζήτηση και λήψη απόφασης, όσον αφορά διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών.
Θέμα 9ο Αποδοχή δωρεάς από το Σύνδεσμο βιβλιοχαρτοπωλών Ελλάδος, ενός συστήματος αρνητικής πίεσης , το οποίο θα τοποθετηθεί στο Κέντρο Υγείας Πάρου.

Θέμα 10ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης.

Θέμα 11ο Καθορισμός όρων συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου εκτέλεσης έργου «Επισκευές συντηρήσεις σχολικών κτιρίων (2020)»
Θέμα 12ο Συγκρότηση επιτροπής για την διεξαγωγή συνοπτικών διαγωνισμών για την εκτέλεση έργων του Δ. Πάρου με εκτιμώμενη αξία σύμβασης έως 60.000,00 €

Θέμα 13ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού για τη δημόσια σύμβαση προμήθειας με τίτλο: ¨Προμήθεια γάλακτος προσωπικού».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos