Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

25 Σεπτεμβρίου 2020 14:51

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 29η Σεπτεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης, όσον αφορά διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών λόγω αλλαγής επωνυμίας.

Θέμα 2ο Έγκριση πρακτικού της δημόσιας, μειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας που αφορά τη μίσθωση ακινήτων για τη δημιουργία πράσινων σημείων στην Κοινότητα Πάρου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Α΄ Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Στοχοθεσίας του ΝΠΙΔ της ΚΔΕΠΑΠ έτους 2020.

Θέμα 4ο Τρίτη Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων εξόδων και τροποποίηση τεχνικού προγράμματος οικονομικού έτους 2020 του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Πάρου Αντιπάρου (ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.).

Θέμα 5ο Έλεγχος και έγκριση έκθεσης και κατάρτιση ισολογισμού και οικονομικών καταστάσεων διαχειριστικών ετών 2017 και 2018 του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.Π.Α.

Θέμα 6ο Έγκριση 1ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Άρση επικινδυνότητας Οδικού Δικτύου Πάρου (2020)».

Θέμα 7ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων Δήμου Πάρου».

Θέμα 8ο Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφάρειας Νοτίου Αιγαίου και του Δήμου Πάρου για την υλοποίηση της πράξης «Προμήθεια εξοπλισμού Δημοτικού Σφαγείου Πάρου».

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos