Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

18 Δεκεμβρίου 2020 15:08

Καλείσθε την 22η Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισμού του Δήμου Πάρου για το έτος 2021.

Θέμα 2ο Δεκάτη τρίτη αναμόρφωση του προϋπολογισμού και τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του οικονομικού έτους 2020 του Δήμου Πάρου.

Θέμα 3ο Έγκριση Απολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πάρου Αντιπάρου οικονομικού έτους 2019

Θέμα 4ο Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας 8 μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν. 4745/2020(ΦΕΚ214Α΄) για την κάλυψη έκτακτων αναγκών και λήψης μέτρων, λόγω σοβαρής απειλής της δημόσιας υγείας, εξαιτίας του covid-19.

Θέμα 5ο Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των προτάσεων της Επιτροπής Τουρισμού και Ανάπτυξης.

Θέμα 6ο Έγκριση σύναψης της δημόσιας σύμβασης προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια προκατασκευασμένου συγκροτήματος σχολικών αιθουσών για το Γυμνάσιο Πάρου για την αντιμετώπιση της κατεπείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης για τη λήψη μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωναϊού covid-19», με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, λόγω κατεπείγοντος.

Θέμα 7ο Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση κτηρίου Σφαγείου» και συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή του ως άνω διαγωνισμού.

Θέμα 8ο Έγκριση 1ου ΑΠΕ για το έργο: «Αντικατάσταση εξωτερικού δικτύου ύδρευσης Κώστου-Παροικιάς Δήμου Πάρου.

Θέμα 9ο Έγκριση μελέτης, καθορισμός όρων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου πετοσφαίρισης και καλαθοσφαίρισης στον Κώστο Πάρου» και συγκρότηση επιτροπής για τη διεξαγωγή του ως άνω διαγωνισμού.

Θέμα 10ο Καθορισμός όρων και προκήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων-καθαρισμό και αποψίλωση δασών-αλσυλλίων και αυτοφυούς βλάστησης(αγριόχορτα) δημοτικού οδικού δικτύου Δήμου Πάρου έτους 2021».

Θέμα 11ο Έγκριση καταβολής αποζημίωσης μηνός Δεκεμβρίου 2020 στον Ασωνίτη Χρήστο του Σπυρίδωνος για την εργασία «Παροχή υπηρεσιών για την συντήρηση και κλαδονομή δημοτικών πάρκων του Δήμου Πάρου».

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos