Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση

18 Ιουνίου 2021 14:14

test1

test2

test2

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 23η Ιουνίου 2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση και την πρόθεση υλοποίησης υποέργων στο ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, 14Β.6a.26.1.2, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3582.

Θέμα 2ο Λήψη απόφασης: α) Για την υποβολή πρότασης για χρηματοδότηση και την πρόθεση υλοποίησης υποέργων στο ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη, 14Β.26.1.1-27.1, ΟΠΣ Πρόσκλησης 3584 και β) Για την υποβολή της πρότασης από τον Περιφερειακό ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. όσον αφορά τα υποέργα αρμοδιότητας Δήμου Πάρου.

 Θέμα 3ο Έγκριση του με αρ. πρωτ. 10709/17-06-2021 πρακτικού Νο ΙΙΙ (αποσφράγιση και έλεγχος των δικαιολογητικών κατακύρωσης) του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών για την αποκομιδή απρριμμάτων από τους οικισμούς Παροικίας και Νάουσας – Παραλιών – Φόρτωση και μεταφορά μπαζών – Κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων Δήμου Πάρου» (α/α ηλεκτρονικού διαγωνισμού συστήματος 105504).

Θέμα 4ο Έγκριση 3ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη γηπέδου ποδοσφαίρου Μάρπησσας».

Θέμα 5ο Καθορισμός των όρων της δημόσιας, μειοδοτικής ,φανερής και προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου για τη χρήση του ως χώρου στάθμευσης στην Κοινότητα Αρχιλόχου του Δήμου Πάρου.

Θέμα 6ο Καθορισμός των όρων της δημόσιας, πλειοδοτικής, φανερής και προφορικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση τμήματος δημοτικού κτηρίου στη θέση «Κάτω Μύλοι» της Κοινότητας Μάρπησσας για εγκατάσταση αυτόματου μηχανήματος ανάληψης μετρητών (ΑΤΜ).

Θέμα 7ο Έγκριση 3ου πρακτικού συνοπτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «Μελέτη αποκατάστασης Δημαρχείου Πάρου».

Θέμα 8ο Τροποποίηση της υπ’ αρίθμ. 65/2020 (ΑΔΑ: ΩΙ40ΩΞΓ-ΛΜ8) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για τον ορισμό εκπροσώπου για την διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών της Τράπεζας Πειραιώς.

Θέμα 9ο Έγκριση του 1ου Συγκριτικού Πίνακα ΠΚΤΜΝΕ της μελέτης «Μελέτες Ωρίμανσης του έργου: Επέκταση ΧΥΤΑ Πάρου».

Θέμα 10ο Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων και αθλητικών εκδηλώσεων στο χώρο του δημοτικού σχολείου Αρχιλόχου στη Μάρπησσα Πάρου».

Θέμα 11ο Μεταφορά της τηλεφωνικής γραμμής 1562 (2284021999) στην εταιρεία modulus και ενεργοποίηση της υπηρεσίας Vpbx στην ως άνω γραμμή.

Θέμα 12ο Λήψη απόφασης επί αιτημάτων για επιχορήγηση πολιτιστικών και αθλητικών συλλόγων/σωματείων.

Θέμα 13ο Δεύτερη τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 285/30-11-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Προγραμματισμός δράσεων προβολής Δήμου Πάρου 2021».

Θέμα 14ο Άσκηση ή μη ανακοπής της 7ης διαταγής πληρωμής της Ειρηνοδίκου Πάρου σε αίτηση της εταιρείας με την επωνυμία «PRAXIS CONSULTING ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΑΤΟΥΛΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε. – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ»

Θέμα 15ο Σύνδεση του νέου Βρεφονηπιακού Σταθμού μαρμάρων με το δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης.

Θέμα 16ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στη διοργάνωση του 4ου Φεστιβάλ Πάρου

Θέμα 17ο Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Πάρου στη διοργάνωση του 10ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

 

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos