Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πάρου σε τακτική συνεδρίαση.

03 Φεβρουαρίου 2023 15:29

Βάσει του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018( ΦΕΚ Τεύχος Α’ 133/19.07.2018) για τη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (πρόγραμμα Κλεισθένης Ι)

Καλείσθε την 7η Φεβρουαρίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 8:30 π.μ. να προσέλθετε στο Δημοτικό Κατάστημα στην Παροικία σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης:

Θέμα 1ο Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την από 30.7.2022 (αρ. καταθ. ΓΑΚ 79619/2200/2022) αγωγή των 1. Γεωργίου Ψαρρά του Μιχαήλ και 2. Ιωάννη Ραγκούση του Χαράλαμπου κατά του Δήμου Πάρου.

Θέμα 2ο Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ανακατασκευή κτηρίου αίθουσας ηλεκτρονικών υπολογιστών και WC Δημοτικού Αγκαιριάς».

Θέμα 3ο Έγκριση 1ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές συντηρήσεις σχολικών κτηρίων 2023».

 Θέμα 4ο Έγκριση 2ου πρακτικού ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικού οδικού δικτύου Πάρου».

Θέμα 5ο Καθορισμός όρων για την προκήρυξη ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, λαμπτήρων, ιστών και φωτιστικών σωμάτων»

 Θέμα 6ο Λήψη απόφασης για την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού και σύναψη δημοσίων συμβάσεων σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4674/2020(ΦΕΚ Α΄53/11-03-2020) που αφορά «Παροχή υπηρεσιών για τη φυτοπροστασία των φοινικοειδών του Δήμου Πάρου».

 Θέμα 7ο Συμπλήρωση της με αρ. 314/2022(ΑΔΑ:Ω8ΙΧΩΞΓ-ΙΒ1) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής

 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Μάρκος Ι. Κωβαίος

Ειδησεογραφικός, Ενημερωτικός, Ιστότοπος με σεβασμό στην αμερόληπτη ευρεία παρουσίαση των γεγονότων. Έγκυρη και έγκαιρη καθημερινή ενημέρωση!

 

 online mediaΜέλος του μητρώου
 ONLINE MEDIA
  Επικοινωνία

 

Διαγωνισμός

diagonismoi prosexos